DHL Poland Tracking

服务网点国际件在线寄

DHL-波兰(DHL Poland)

Nasza Misja i Wizja

W 2009 r. w naszej Strategii 2015 przedstawili?my nesze cele na przysz?o??, w tym misj? i wizj? koncernu. Wizja naszej firmy to stanie si? firm? logistyczn? dla ?wiata. N ie chodzi tu o proste stwierdzenie, ?e jako firma globalna dzia?amy w ponad 220 krajach i regionach lub ?e cz?sto na nowe rynki wchodzimy jako pierwsza firma logistyczna. Nasza wizja wskazuje, ?e pragniemy by? firm? logistyczn?, do której ludzie b?d? si? zwraca? - b?dziemy ich pierwszym wyborem nie tylko dostarczaj?c ich poczt?, ale równie? jako pracodawca lub inwestor.

Wyra?niej wida? to w naszej misji, która sk?ada si? z czterech g?ównych elementów:

1) Pragniemy upro?ci? ?ycie naszych klientów

2) Przyczyniamy si? do wi?kszych sukcesów naszych klientów, pracowników i inwestorów

3) Znacz?co przyczyniamy si? do pomy?lno?ci ?wiata

4) Zawsze wykazujemy szacunek d???c do osi?gania naszych wyników

Sukces odnosimy wraz z klientami

Jeste?my przekonani, ?e realizacja tych wszystkich celów jest w interesie koncernu, ale równie? w interesie wszystkich naszych interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów i ca?ej kuli ziemskiej. Wspó?dzia?aj?c z nasz? firm? klienci odnosz? korzy?ci dzi?ki doskona?ym us?ugom lub produktom, przez angazowanie naszych pracowników i wspieranie ich talentów b?d? jako solidna, d?ugoterminowa inwestycja gie?dowa. Nasz ?wiat i nasze spo?eczno?ci korzystaj? z ró?nych programów realizowanych w ramach odpowiedzialno?ci spo?ecznej pod has?em ?Living Responsibility".

Nasz cel

Firma z celem

Jeste?my bardzo dumni z naszego wk?adu w codzienn? prac?. Wszystko, co jest przemieszczane z miejsca na miejsce potrzebuje pomocy logistyki - ale za t? prost? prawd? kryj? s? si? miliony opowie?ci. Jako logistyczna firma dla ?wiata jeste?my podstaw? handlu dzi?ki temu, ?e dostarczamy wszystko, co musi by? dostarczone. Powierzona nam przesy?ka mo?e zawiera? leki ratuj?ce ?ycie lub prezent urodzinowy od przyjaciela albo zawiera prototp decyduj?cy o przysz?o?ci jakiej? firmy. Dostarczamy nie tylko paczki i nie tylko dbamy o dotarcie kontenerów do portów: dostarczamy pomy?lno??, transportujemy zdrowie, zasilamy rozwój i niesiemy rado??. Ka?dego dnia ??czymy ludzi poprawiaj?c ich ?ycie.

国际寄件业务咨询

电话咨询:4000000387
0755-86071565

邮件咨询:[email protected]

QQ咨询:1516129606

金多宝论坛在线